Technické a konstrukční řešení objektu

Nový objekt:
1.NP: +0,00 =383,85:

Vstup do objektu bude z východní strany. V 1.NP bude zádveří, technická místnost, WC se sprchou, hala se schodištěm, obývací místnost s prostorem pro kuchyň, další obytná místnost.

 2.NP:  +2,90:
Ve 2.NP bude schodiště, hala, 3 pokoje, šatna, WC se sprchou, koupelna.

Výkopy

Bude provedena skrývka ornice dle její skutečné vrstvy. Dále budou provedeny výkopy od rostlého terénu pro založení stavby, rozšířené o 600 mm na každou stranu. Výkopy pro základy budou provedeny strojně, dokopávky ručně. Zemina skrývky bude použita pro úpravy na pozemku.

Základy

Na pozemku bylo provedeno geodetické zaměření. Geologický průzkum bude proveden před započetím stavby kopanou sondou a zhodnocen statikem, příp. geologem.  Vzhledem k okolním provedeným stavbám se dá předpokládat, že se jedná o pozemek s vhodnými podmínkami pro zakládání. Objekt bude založen na základě těchto geologických poměrů. Je navržen se založením na železobetonové základové desce, s dostatečným tepelně izolačním a štěrkovým podsypem tak, aby byla základová spára v nenamrzavé hloubce. Pokud se bude jednat o namrzavé podloží, přehodnotí se dostatečná hloubka pro založení, příp. založení na základových pasech. Štěrkové podloží tl. min. 200 mm bude provedeno ve spádu min. 1,5% k severní straně, kde bude v nejnižším místě osazeno ve sníženém rigolu drenážní vedení v geotextilním balu. Drenážní potrubí bude vyústěno do štěrkového vsakovacího rigolu, umístěného severně na pozemku stavby. Na štěrkové podloží bude provedena vrstva tepelně izolační z hutněného násypu pěnového skla v tl. 300 mm, odděleného od štěrku geotextilií. Tato bude uložena i na zhutněný povrch pěnového skla, na nějž bude provedena betonová mazanina tl. 80mm. Na mazaninu se provede hydroizolace z PE folie, oboustranně ochráněná geotextilií. Dále se provede vyztužená betonová základová deska výšky 250mm, s krytím  spodní výztuže 35mm. Hrana desky bude odskočena od líce zdiva 120mm, na tomto odskoku bude proveden tepelně izolační obklad deskami extrudovaného polystyrenu tl. 120mm, který bude probíhat i na dvou vrstvách zdiva, vyskytujícího se pod úrovní upraveného terénu a s přesahem min. 250mm nad terén. Na soklu zdiva bude pod obkladem provedena hydroizolace proti povrchové vodě. Nad základovou deskou budou následovat podlahové vrstvy.

Poněvadž se jedná o objekt, který nebude funkcí určen k bydlení a ani jako trvalé pracoviště, nebudou místnosti jako pobytové pro osoby, nebyl proveden radonový průzkum. Protože objekt bude stavěn jako výzkumný a monitorovací z pohledu tepelně technické funkce stavby, jako stavba provedená v pasívním energetickém standardu, z tohoto vyplývá, že pro splnění náročných požadavků s pohledu těsnosti obvodových konstrukcí včetně podlahy bude provedena vodorovná vodotěsná izolace foliového typu, svařovaná, s plynotěsným utěsněním prostupů. Proto bude objekt tohoto hlediska zajištěn i opačně pro zabránění prostupu radonového plynu z podloží. Z tohoto důvodu je nutné provést vodotěsnou izolaci proti zemní vlhkosti a všechny prostupy touto izolací plynotěsně utěsnit, což vyhovuje i pro případné střední radonové riziko.

Svislé nosné konstrukce (obvodový plášť)

Obvodové zdivo 1.NP a 2.NP tl.500 mm je navrženo z cihelných bloků Heluz Family 50 2in1 broušená s integrovaným výsypem polystyrenu v cihlách, velikost bloků (šxdxv) je 500x247x249 mm, zděno na celoplošné lepidlo.  První dvě vrstvy 1.NP v polohách pod a nad upraveným terénem do výšky 250 mm jsou z cihelných bloků Heluz Family 38 2in1- broušených, velikost bloků (šxdxv) je 380x247x249 mm, zděno na celoplošné lepidlo, s tepelně izolačním obkladem z polystyrenu XPS  tl. 120 mm.

Hodnoty Heluz Family 50 2 in1 broušená při hmotnostní vlhkosti 1%:

S tepelně izolační omítkou: vnější 30 mm + 5 mm krycí štuková omítka vnitřní: 10 mm VC omítka je
R=9,25 m2K/W,
U=0,108 W/m2K.

Hodnoty Heluz Family 38 2in1 broušená při hmotnostní vlhkosti 1%:

První dvě vrstvy v 1.NP: cihelné bloky Heluz Family 38 2in1 broušená, vodotěsná izolace, obklad z XPS  tl. 120 mm.
Soklová povrchová úprava 5 mm, krycí štuková omítka vnitřní: 10 mm VC omítka je
R=9,56 m2K/W,
U=0,105 W/m2K.
Doporučené hodnoty pro vnější stěnu pro PD:
R pas,20 =5,6 až 8,3 m2K/W, U=0,18 až 0,12 W/m2K


Všechny obvodové konstrukce splňují a překračují požadavek doporučených hodnot.

Vnitřní nosné stěny tl. 250 mm u schodiště, části obývacího pokoje a ve 2.NP jsou navrženy z cihelných bloků Heluz PLUS 25 broušených, s celoplošným lepidlem, velikost bloků (šxdxv) je 250x247x249 mm.

Vodorovné konstrukce

Strop nad 1.NP je navržen keramoželezobetonový- s nosníky HELUZ Miako a keramickými vložkami a nadbetonávkou, tl. 210 mm,zmonolitněný s obvodovými věnci,  s tepelnou izolací EPS 100 tl. 200 mm, obezděný vně věncovkami…..věnec U= 0,164 W/m2K
Překlady nad okny a dveřmi budou použity nosné typové, systému Heluz, s vloženou tepelnou izolací EPS 220mm. Nad okny jižní a západní fasády osazeny nenosné boxy pro osazení stínících žaluzií.
Konstrukci střechy vytváří želbetonové keramické panely HELUZ, tl. 230mm, položené do sklonu střechy 7°, lemované ztužujícím podstřešním věncem zvýšené výšky 230+150mm pod úrovní podhledu panelů, přičemž na příčných nosných zdech, na nichž budou panely uloženy, bude spodní část věnce výšky 150mm šikmou stěnu vyrovnávající, úložnou plochou pro panely. Na panelech vrstva parotěsná izolace, ve spojích a návaznostech na zdivo vzduchotěsně utěsněna.

Příčky

Příčky 115 mm (resp. 140mm) jsou navrženy z cihelných bloků Heluz 11,5(Heluz 14) broušená, velikost bloků (šxdxv) je 115x497x249 mm, na celoplošné lepidlo.

Schodiště

Nosná konstrukce schodiště je navržena ze želbetonové desky, uložené jednostranně na stěně a v zrcátku podezděné. Stupně jsou betonovány. Zábradlí kotveno zboku do želbeton. desky.

Střešní krytina

Na nosné konstrukci šikmé střechy se spádem 7° je ukotvena dřevěná sestava fošen a okrajových dřevěných trámců výšky 160mm, uložených po spádu, kolmo na ně druhá vrstva roštu a třetí vrstva roštu s přesahem trámců 500mm přes hranu zdiva, vytvářející římsu. V tomto roštu je uložena tepelná izolace z minerální vlny(lambda =0,035 W/mK), celkové výšky 3x160mm, tj. 480mm. Na vrchních trámcích uchyceny kontralatě, vytvářející vzduchovou odvětranou vrstvu. Podklad pod střešní krytinu vytváří bednění (OSB desky), na němž je položena pojistná izolace. Střešní krytinu tvoří rovinné tabule z falcovaného pozinkovaného plechu, tabule na celou šíři sklonu pouze s podélnou dvojitou drážkou, s povrchovou úpravou.
Střecha je provětrávaná, vzduchovou mezeru tvoří mezera mezi kontalatěmi, teplenou vrstvou a bedněním. Je nutné odvětrávat větrací mřížkou (u okapu a u pultu) mezeru pod OSB deskou.
Uchycení falcované střešní krytiny je nutné provádět dle pokynů výrobce. Krytina bude doplněna odvětrávacími mřížkami u žlabu a v horní části střechy.
Podhled stropních panelů omítaný, ve spádu konstrukce.

Hodnoty šikmé střechy: U=0,071 W/m2K
Požadované hodnoty pro střechu plochou a šikmou do 45°:
R=4,03 m2K/W , U=0,24 W/m2K,.
Doporučené hodnoty Upas,20 (W/m2K   …U=0,15 až 0,10 W/m2K

Střecha splňuje a překračuje požadavek doporučených hodnot.
Římsa bude ponechána bez podhledu, ve dřevěném podbití, v povrchové úpravě hoblovaného řeziva.

Podlahy

Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny na výkrese skladeb podlah.
Podlaha P1 (1NP): U=0,127 W/m2K…vyhovující
Požadované hodnoty pro podlahu vytápěného prostoru přilehlou k zemině:
R=2,05 m2K/W , U=0,45 W/m2K,.
Doporučené hodnoty Upas,20 (W/m2K   U=0,22 až 0,12 W/m2K

Požadované hodnoty pro podlahu vytápěného prostoru přilehlou k zemině pro podlahové vytápění:
R=3,33 m2K/W , U=0,30 W/m2K,.
Doporučené hodnoty: R =5,00 m2K/W,  U=0,20 W/m2K

Izolace proti zemní vlhkosti

Vodotěsná izolace(příklad)
Podkladní a separační netkaná textilie z polypropylenových vláken 500g/ m2,  FATRATEX H, 1x STAFOL 914 tl.0,8 mm (vyhovuje dle atestu) s přesahy 150 mm v obou směrech, lepený ve spojích. Ochranná a  separační netkaná textilie z polypropylenových vláken 500g/ m2,   FATRATEX H
Podkladní beton C16/20, 80 mm

Všechny prostupy podlahou musí být plynotěsně utěsněny.

Omítky

Vnitřní povrchy stěn Heluz budou opatřeny vápennou štukovou  omítkou. Vnější povrch fasády  domu bude opatřen tepelně izolační omítkou Heluz tl. 30 mm.
Sokl  bude opatřen venkovní soklovou omítkou na lepicí stěrku se síťkou, tepelnou izolací POLYSTYREN XPS, tl. 120 mm přikotveným na betonový základ a na první dvě vrstvy z cihelných bloků  Heluz Family 38 broušená.

Nátěry a barvy

Dřevěné konstrukce opatřeny ochranným vhodným protiplíšňovým a dřevokazným nátěrem, vnější povrch ochranným nátěrem.
Vnější omítky budou opatřeny vhodným fasádním nátěrovým systémem.

Obklady

V prostorech koupelen budou provedeny keramické obklady stěn do výšky min. 200mm, v prostoru sprch bude pod obkladem provedena vodotěsná izolace nátěrem. V kuchyni bude proveden keramický obklad kolem kuchyňské linky.
V 1. NP do výšky nadpraží proveden vnější obklad keramickými cihelnými pásky. Pod střešní konstrukcí zboku tepelně izolační vrstvy proveden vnější obklad z dřevěných palubek na dřevěném nosném roštu, optřen povrchovým ochranným nátěrem..

Klempířské práce

Všechny klempířské prvky budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, odpovídající střešní krytině. Dva střešní svody zaústěné do dešťové větve jednotné kanalizace, opatřeny lapači krytiny.

Okna a dveře

Okna a vnější prosklené terasové dveře v 1.NP jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem, vstupní dveře s  bezpečnostním sklem. Návrh…REHAU Profiline, rám s výplní Neoporem…
rám U
f=0,91 W/m2K, izolační sklo Ug=0,3 W/m2K, celkově okno Uw=0,62 W/m2K

Požadované hodnoty pro okna, dveře a jiné výplně otvorů ve vnější stěně z vytápěného prostoru do venkovního prostředí: R=0,42 m2K/W, U=1,70 W/m2K
Doporučené hodnoty: Upas,20 (W/m2K)=  0,8 až 0,6
Všechna okna budou osazena 165 mm od vnější strany. U všech oken budou použity cihelné bloky Heluz s možností osazení tepelné izolace kolem celého okna.
Vnitřní dveře budou dřevěné do obložkové dřevěné zárubně.

Zámečnické výrobky

Vnitřní schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím s dřevěným madlem.

Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a stavebních otvorů
konstrukce            U (W/m2K)      dopor. U (W/m2K)      R (m2K/W)      dopor. R (m2K/W)

střecha (7°)                   0,071              0,15 až 0,10                14,1                 6,7 až 10
stěna vnější                   0,11                0,18 až 0,12                  9,10               5,6 až 8,3
okna                              0,62                0,8 až 0,6
podlaha na terénu         0,127              0,22 až 0,12                  7,9                 4,6 až 8,3
(podlah.topení)

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu
Na pozemku bylo provedeno geodetické zaměření a bude proveden hydrogeologický průzkum formou kopaných sond před stavbou. Objekt bude založen na základě těchto geologických poměrů a znalosti složení geologických sond v blízkosti stavby v areálu Výstaviště.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
Běžný komunální odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů v prostoru areálu a pravidelně vyvážen. Provoz objektu nebude nijak negativně ovlivňovat životní prostředí.

Dopravní řešení

Dopravní napojení na stávající komunikaci v areálu bude jen navazující zpevněnou plochou severně od objektu, umožňující vjezd a parkování dvou osobních vozidel pro zúčastněné osoby, vztahující se k provozu objektu.
Po vybudování plochy v šířce vjezdu budou osazeny nájezdové betonové prvky a chodník bude proveden ze zámkové dlažby. Stejně se provede chodník ke vstupu, bezbariérový, ve spádu 8%.
Parkování bude na pozemku severně za stavbou, na ploše pro dva automobily, provedené ze zatravňovací dlažby.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Vodotěsná  izolace bude provedena  jako plynotěsná, všechny prostupy touto izolací plynotěsně utěsnit.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu nových konstrukcí byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Stavebně konstrukční řešení

Pro rodinný dům je navrženo systémové řešení nosných stěn, příček a překladů HELUZ.
Statické řešení nosné konstrukce základů, střech a stropů bude zpracováno v samostatné části  prováděcí PD – viz. Statická část PD.

.

Komentáře nejsou povoleny.