Projekt

Před stavbou je vždy nejdůležitější mít kvalitní a do všech detailů propracovaný projekt, který je doplněný propočtem tepelných zisků a ztrát. Projekt musí být předvídavý a brát v úvahu jak počet budoucích obyvatel a teplo, které vydávají, tak i třeba elektrické spotřebiče a mnoho dalších podmínek provozu budovy.

Technický účel objektu Dům pro budoucnost

Náhled

Vizualizace

V prostoru pozemku bude postaven nový objekt pravidelného obdélníkového tvaru dvoupodlažní, nepodsklepený. Dispoziční řešení vyplývá z požadavku simulace objektu, který má být určen k rodinnému bydlení a z vhodnosti umístění jednotlivých místností ke světovým stranám.

Objekt má šikmou pultovou střechu o mírném spádu 7°, sklonité k severní straně. Využití obytných místností ve 2.NP bude plnohodnotné, min. světlá výška je 2,25 m.

Objekt bude postaven stavebníkem na dobu určitou na pozemku vlastníka, což je Výstaviště České Budějovice. V průběhu užívání bude stavba v zimním období trvale vytápěna, poněvadž hlavně v chladném období budou probíhat monitorovací práce a zkoumání chování prostředí stavby a sledování spotřeby energie v objektu.

Popis postupu prací při výstavbě pasivního domu

IMG_0351Nejprve byla sejmuta a odvezena ornice v tloušťce vrstvy cca 350 mm. Následně byly prováděny výkopy a kompletace ležatých rozvodů pro odpadní kanalizaci, dešťovou vodu z objektu a byla provedena přípojka pitné vody a elektriky. Pro založení objektu byly zvažovány 3 varianty řešení, které je vhodné pro nízkoenergetické příp. pasivní domy.  Pro tento experimentální dům byla vybrána varianta nového způsobu založení domu na tepelné izolaci tvořené min. 35centimetrovou vrstvou zhutněného pěnového skla. Na této vrstvě pěnového skla vyrovnané cementovým potěrem tl. 50 mm bylo provedeno vyšalování a vyarmování základové železobetonové desky tl. 260 mm pro betonáž byl použit beton třídy B25.

IMG_2447Beton byl vibrován ponorným vibrátorem a povrch desky vibrační latí. Po technologické přestávce byl povrch desky opatřen penetračním nátěrem  pod budoucími obvodovými a vnitřními nosnými zdmi a nalepena asfaltová hydroizolace tl. 3,5 mm. Boční strany základové desky jsou opatřeny extrudovaným polystyrenem  tl.12 cm, tato tepelná izolace překrývá na západní a severní straně první vrstvu cihelných bloků HELUZ FAMILY 38 2in1 a na jižní a východní  straně překrývá dvě vrstvy cihel. Toto řešení je voleno vzhledem k výšce budoucího upraveného terénu kolem objektu. Pro obvodové stěny experimentálního objektu byly ze sortimentu společnosti HELUZ vybrány cihelné bloky FAMILY 2in1, které mají tepelněizolační parametry pro pasivní domy. První 1 až 2 vrstvy obvodového zdiva byly vyzděny z cihel HELUZ FAMILY 38 2in1 a další vrstvy zdiva prováděny z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1. První vrstva cihel byla uložena na důkladně vyrovnanou (pomocí nivelizační a vyrovnávací soupravy) zakládací maltu průměrné tl. 15 mm. Zdění bylo prováděno na celoplošnou tenkovrstvou maltu nanášenou pomocí speciálního nanášecího válce určeného pro tento typ zdění.

Při zdění objektu byl použit doplňkový sortiment cihel, cihly krajové a cihly krajové poloviční pro zachování převazby zdiva v rozích objektu, také byly použity kolem ostění oken a dveří a pod parapety oken. V případě, že byla potřeba cihly upravit na požadovaný rozměr byla použita okružní pila, nebo ruční elektrická pila. Cihly byly pokládány k sobě na sraz – svislý spoj pero drážka. Tam, kde spoj cihel nemohl být řešen na pero a drážku nebo také některé drobné mezery mezi cihlami byly vyplněny tepelněizolační maltou nebo polyuretanovou pěnou. Při zdění byla průběžně kontrolována rovinnost  jednotlivých vrstev cihel ve stěně a svislost stěny.

280620122110Nad okenní a dveřní otvory byly použity dva druhy překladů společnosti HELUZ. Na jižní a západní straně objektu byly použity nosné roletové a žaluziové překlady, ve kterých je již osazena schránka pro venkovní žaluzie. Nad otvory ze severní a východní strany objektu byly použity klasické nosné překlady HELUZ 23,8. Tyto překlady se nad jednotlivé otvory ukládají vedle sebe a kombinují se s tepelným izolantem. V našem objektu byl jeden překlad uložen z vnější strany objektu, dále byla použita tepelná izolace z šedého polystyrenu tloušťky 22 cm na výšku překladu 238 mm a z vnitřní strany byly uloženy tři nosné překlady. Překlady byly uloženy do vrstvy tepelněizolační malty.

23Pro konstrukci stropu nad 1.NP byl  použit strop skládaný z keramobetonových nosníků a MIAKO vložek tl.150 mm. Nosníky byly uloženy na asfaltový pás tl.3,5 mm a šířky 300 mm, který byl položený na vyrovnané obvodové stěny a na vnitřní nosnou stěnu. Nosníky byly ihned po uložení podepřeny dle pokynů pro montáž montovaných keramických stropů. Nad MIAKO vložkami bylo v některých místech provedeno dovyztužení  stropu dle statického výkresu a též byly uloženy po celé ploše KARI sítě.  Obvodové zdi byly ukončeny v rovině stropu věncovkami, které byly pro zvýšení tepelněizolačních vlastností vysypány polystyrenem. Podél věncovek byl uložen šedý polystyren tloušťky 200 mm pro eliminaci tepelného mostu v rovině stropu. Byla připravena a uložena výztuž do věnců nad obvodové stěny a nad vnitřní nosnou zdí. Následně bylo provedeno 4cm nadbetonování stropní konstrukce betonem třídy C 20/25, který byl vibrován vibrační latí.

Výstavba objektu pokračovala přípravou na zdění obvodových stěn 2.NP. Pod obvodové stěny byl položený asfaltový pás tl.3,5 mm a výstavba byla prováděna stejným způsobem jako při zdění 1.NP.

hobby2012Pro konstrukci stropu nad 2.NP byly použity keramobetonové stropní panely HELUZ uloženy ve spádu 7°,  pro zajištění předepsaného spádu střešní roviny. Sklon je zajištěn rozdílnou výškou obvodových stěn a vnitřní nosné stěny v 2.NP. Obvodové stěny byly vyrovnány cementovou maltou pro uložení stropních panelů a vnitřní nosná stěna byla ukončena železobetonovým věncem.

.

Komentáře nejsou povoleny.